Verhuurvoorwaarden

Naast onze algemene voorwaarden zijn ook onze retourvoorwaarden (inlever instructies), en optioneel onze bezorginformatie, van toepassing.

Hoofdstuk 1: Definities

1.1 "Verhuurder": Partyhuren, gevestigd te Braillestraat 17-7 Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78493706.

1.2 "Huurder": De persoon of organisatie die de overeenkomst voor partyverhuur aangaat met de verhuurder.

1.3 "Overeenkomst": De overeenkomst voor partyverhuur tussen de verhuurder en de huurder.

1.4 "Huurperiode": De periode waarvoor de verhuurder het gehuurde aan de huurder ter beschikking stelt.

1.5 "Gehuurde": De door de huurder gehuurde partyapparatuur, inclusief eventuele accessoires en/of bijbehorende zaken.

Hoofdstuk 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder met betrekking tot de partyverhuur.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder.

Hoofdstuk 3: Reserveren en annuleren

3.1 Een reservering voor partyverhuur is pas definitief nadat de huurder een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen en de huurder akkoord is gegaan met de offerte en deze algemene voorwaarden.

3.2 Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de overeengekomen huurprijs verschuldigd aan de verhuurder.

3.3 Annulering van de overeenkomst door de verhuurder is mogelijk indien de huurder niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, zoals het betalen van de huurprijs of het verstrekken van informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoofdstuk 4: Huurprijs en betaling

4.1 De huurprijs wordt vooraf overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder en is inclusief BTW en eventuele transportkosten.

4.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren en de gehuurde apparatuur aan een andere partij te verhuren. De huurder blijft in dat geval verplicht om de huurprijs te betalen.

Hoofdstuk 5: Gebruik van het gehuurde

5.1 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en deze te gebruiken overeenkomstig de bestemming en de aanwijzingen van de verhuurder.

5.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correct aansluiten en bedienen van het gehuurde. De verhuurder kan hierbij advies en instructies geven, maar de huurder blijft verantwoordelijk.

5.3 De huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat te retourneren aan de verhuurder na afloop van de huurperiode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde tijdens de huurperiode, ongeacht de oorzaak van de schade, tenzij de schade is ontstaan door normaal gebruik of een gebrek aan het gehuurde dat bij aanvang van de huurperiode al aanwezig was en waarvan de huurder de verhuurder schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Hoofdstuk 6: Overmacht

6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan de verhuurder niet in staat is om zijn verplichtingen jegens de huurder na te komen.

Hoofdstuk 7: Aansprakelijkheid

7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder lijdt als gevolg van het gebruik van het gehuurde, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.

7.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

7.3 De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode.

Hoofdstuk 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd.