Verhuurvoorwaarden

Naast onze algemene voorwaarden zijn ook onze retourvoorwaarden (inlever instructies), en optioneel onze bezorginformatie, van toepassing.

Hoofdstuk 1: Definities

1.1 "Verhuurder": Partyhuren, gevestigd te Braillestraat 17-7 Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78493706.

1.2 "Huurder": De persoon of organisatie die de overeenkomst voor partyverhuur aangaat met de verhuurder.

1.3 "Overeenkomst": De overeenkomst voor partyverhuur tussen de verhuurder en de huurder.

1.4 "Huurperiode": De periode waarvoor de verhuurder het gehuurde aan de huurder ter beschikking stelt.

1.5 "Gehuurde": De door de huurder gehuurde partyapparatuur, inclusief eventuele accessoires en/of bijbehorende zaken.

Hoofdstuk 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder met betrekking tot de partyverhuur.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder.

Hoofdstuk 3: Reserveren en annuleren

18.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde goederen bij Opdrachtnemer te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen het gehuurde voor Opdrachtgever beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald enin de Overeenkomst vastgelegd. Indien Opdrachtgever het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is Opdrachtgever desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

18.2 Onverminderd het voorgaande, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende termijnen en onder gehoudenheid van Opdrachtgever om de volgende bedragen aan Opdrachtnemer te voldoen. Bij opzegging/annulering:a) tot en met 120 dagen voor uitvoeringsdatum: 40% van de overeengekomen prijs;b) tot en met de 31 dagen voor uitvoeringsdatum: 60% van de overeengekomenprijs;c) minder dan 31 dagen doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 70% van deovereengekomen prijs;d) binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.

Hoofdstuk 4: Huurprijs en betaling

4.1 De huurprijs wordt vooraf overeengekomen tussen de verhuurder en de huurder en is inclusief BTW en eventuele transportkosten.

4.2 Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren en de gehuurde apparatuur aan een andere partij te verhuren. De huurder blijft in dat geval verplicht om de huurprijs te betalen.

Hoofdstuk 5: Gebruik van het gehuurde

5.1 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met het gehuurde en deze te gebruiken overeenkomstig de bestemming en de aanwijzingen van de verhuurder.

5.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correct aansluiten en bedienen van het gehuurde. De verhuurder kan hierbij advies en instructies geven, maar de huurder blijft verantwoordelijk.

5.3 De huurder is verplicht om het gehuurde in goede staat te retourneren aan de verhuurder na afloop van de huurperiode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde tijdens de huurperiode, ongeacht de oorzaak van de schade, tenzij de schade is ontstaan door normaal gebruik of een gebrek aan het gehuurde dat bij aanvang van de huurperiode al aanwezig was en waarvan de huurder de verhuurder schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

Hoofdstuk 6: Overmacht

6.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan de verhuurder niet in staat is om zijn verplichtingen jegens de huurder na te komen.

Hoofdstuk 7: Aansprakelijkheid

7.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder lijdt als gevolg van het gebruik van het gehuurde, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van de verhuurder.

7.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

7.3 De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode.

Hoofdstuk 8: Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd.